Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ριζαρείου 3 - Χαλάνδρι 15233- Αθήνα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 300701000
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8774100
Fax: 210-8774111

 


Δημοσίευση προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων

Στην παρούσα υποενότητα παρέχεται ενημέρωση στους Μετόχους της Εταιρίας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σχετικά με τις προσκλήσεις σε Τακτικές και Έκτακτες Γενικές συνελεύσεις των Μετόχων. Συγκεκριμένα στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δημοσίευση των Προσκλήσεων των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις.

Οικονομικές Καταστάσεις

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ