ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ III ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ριζαρείου 3 - Χαλάνδρι 15233 - Αθήνα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 4138301000
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8774100
Fax: 210-8774111

 

Δημοσίευση προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων

Στην παρούσα υποενότητα παρέχεται ενημέρωση στους Μετόχους της Εταιρίας ROKAS THRAKI III S.A., σχετικά με τις προσκλήσεις σε Τακτικές και Έκτακτες Γενικές συνελεύσεις των Μετόχων. Συγκεκριμένα στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δημοσίευση των Προσκλήσεων των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις.

Οικονομικές Καταστάσεις